Hakkımızda

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SVGM), çalışmalarını 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde verilen görevler ile kamu kuruluşları tarafından oluşturulan üst stratejiler çerçevesinde yürütmektedir. Bu bağlamda; 1 sayılı Kararnamenin Madde 385/b fıkrası çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejilerinin hazırlaması amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek" ile görevlidir.

Ayrıca, 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin genel amacı, "Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak" olarak belirlenmiştir. Aynı belgede sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesiyle, işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü artıracak temiz üretim programlarının ülke genelinde uygulanması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Verimlilik Genel Müdürlüğü; "ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla" görevlerini aşağıdaki dört temel faaliyet alanında yerine getirmektedir.


  • Verimlilik araştırmaları yapmak, verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
  • Verimliliği artırma ve geliştirme yolunda işletmelere destekleyici teknik yardımlar sağlamak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.
  • İzleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
  • Verimlilik artırma program ve projelerini, teşvik ve koordine etmek.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, SVGM bünyesinde oluşturulan Temiz Üretim Çalışma Grubu, bu alandaki hazırlık ve planlama çalışmalarını 2011 yılı Kasım ayından bu yana yürütmektedir. Bu kapsamda tanımlanan temiz üretim faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere geçtiğimiz dönemde, ilgili taraflarla paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiş; insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, bilinçlendirme, vb. etkinlikler düzenlenmiş; konu ile ilgili mevzuat incelenmiş; konu ile ilgili Türkiye'deki mevcut durum ortaya konulmuş ve Çevre ve Temiz Üretim Merkezi (ÇTÜE) kurulmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin detaylarına şu başlıklar altında yer verilmiştir.