Hakkımızda

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), çalışmalarını 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde verilen görevler ile kamu kuruluşları tarafından oluşturulan üst stratejiler çerçevesinde yürütmektedir. Bu bağlamda; 635 sayılı KHK'nın Madde 2/F fıkrası çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevleri arasında "Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak" yer almaktadır. KHK'nın Madde 11/A-ç fıkrası doğrultusunda, Verimlilik Genel Müdürlüğü "İşletmelerin temiz üretim/eko-verimlilik program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak" ile görevlidir.

Ayrıca, 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin genel amacı, "Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak" olarak belirlenmiştir. Aynı belgede sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesiyle, işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü artıracak temiz üretim programlarının ülke genelinde uygulanması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Verimlilik Genel Müdürlüğü; "ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla" görevlerini aşağıdaki dört temel faaliyet alanında yerine getirmektedir.


  • Verimlilik araştırmaları yapmak, verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
  • Verimliliği artırma ve geliştirme yolunda işletmelere destekleyici teknik yardımlar sağlamak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.
  • İzleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
  • Verimlilik artırma program ve projelerini, teşvik ve koordine etmek.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, VGM bünyesinde oluşturulan Temiz Üretim Çalışma Grubu, bu alandaki hazırlık ve planlama çalışmalarını 2011 yılı Kasım ayından bu yana yürütmektedir. Bu kapsamda tanımlanan temiz üretim faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere geçtiğimiz dönemde, ilgili taraflarla paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiş; insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, bilinçlendirme, vb. etkinlikler düzenlenmiş; konu ile ilgili mevzuat incelenmiş; konu ile ilgili Türkiye'deki mevcut durum ortaya konulmuş ve kurulması planlanan Temiz Üretim Merkezi'ne (TÜM) ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin detaylarına şu başlıklar altında yer verilmiştir.