"Türkiye Yeşil İşler Konferansı", 26 Mart 2015 tarihinde, Ankara Mövenpick Otelde gerçekleştirilmiştir. Konferans, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü ve Flaman Hükümeti tarafından fonlanan "Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler" (Decent Work In The Green Economy) projesinin kapanışı kapsamında, projede yer alan görev gücü üyeleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenmiştir.


an image

Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler projesi, yeşil ekonomiye geçiş çabalarında insana yakışır işler ve kaliteli istihdam boyutuna odaklanmıştır. Ülke düzeyinde Çin, Meksika ve Türkiye'de yürütülen bu projenin küresel ayağında ise yeşil işler üzerine analitik çalışmaların yapılması, yayımlanması ve ülkeler ile uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ve ağların güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Türkiye'de ILO Türkiye Ofisi tarafından ILO Yeşil İşler Programı işbirliğiyle 16 Şubat 2013 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında çok taraflı bir yaklaşımla yürütülen projenin sonuçlarının paylaşıldığı Konferansta, ayrıca "Yeşil Ekonomiye Geçiş Sürecinde İnsana Yakışır İşleri Destelemek" ve "Türkiye'de İşletmelerin ve İşyerlerinin Yeşil Dönüşümü" başlıklı iki panel gerçekleştirilmiştir.
Konferansın açılış konuşmasında, ILO Küresel Yeşil İşler Programı Koordinatörü Kees van der Ree, kapsayıcı bir sürdürülebilir kalkınma modelinin tüm ülkeler için önemli bir gündem maddesi olduğunu ve ILO'nun yeşil işler programında Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçiş ve yeşil işlerin geliştirilmesi açısından öncelikli bir ülke olarak ele alındığını belirtmiştir. ILO'nun yeşil işlerle ilgili çalışmalarının, 2007'de başlatılmış "Yeşil İşler Girişimi (Green Jobs Initiavite)" ortaklığıyla sürdürüldüğünü ifade eden van der Ree, bu kapsamda temel önceliklerinin sürdürülebilir ekonomilere adil bir geçiş için fırsatlar sağlamak ve eşitliği gözetmek olduğuna dikkat çekmiştir. Van der Ree hükümetleri, işverenleri ve işçileri, "insana yakışır iş" sağlayan yeşil bir ekonomiye götürecek tutarlı politikalar ve etkili programlarda bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulamış, bu çerçevede 25 ülkede araştırma çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri ve sosyal diyalog mekanizmaları geliştirmek üzere Yeşil İş Programlarının uygulandığını belirtmiştir. Türkiye'de uygulanan projenin ücret adaleti, sosyal koruma mekanizmaları ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da kapsayan "insana yakışır iş" kavramıyla bir arada ele alınmasının son derece önemli olduğunu ortaya koyan van der Ree, söz konusu projenin ve çıktılarının önemli bir başlangıç olduğunu belirterek açılış konuşmasını sonlandırmıştır.
Proje kapsamında yürütülen faaliyetleri ve proje sonuçlarını paylaşan ILO Türkiye Ofisinden Ozan Çakmak, 2013-2014 yıllarında çok taraflı bir görev gücü oluşturularak bu alanda çalışan akademisyenlerin de desteğiyle, Türkiye'de yeşil iş politika ve program önerileri geliştirmek ve mevcut kapasiteyi artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtmiştir. Proje kapsamında araştırma ve analiz çalışmalarının yanı sıra, yeşil iş ve sürdürülebilir kalkınma kavramları çerçevesinde farklı sektörlerdeki firmaların "yeşillendirme" ve "sürdürülebilirlik" çalışmaları örneklerini bir kitapta derlediklerini katılımcılarla paylaşmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda yeşil işler ve işgücü piyasasına ilişkin beceri geliştirme politikaları ile işletmelerin sürdürülebilir üretim ve hizmetlerinin geliştirilmesi için politika önerileri geliştirilmesi başlıkları altında toplulaştırılan çeşitli öneriler getirdiklerini belirtmiştir. Yeşil faaliyet alanlarının belirlenmesi, yeşil dönüşümle ilgili eğitim modüllerinin geliştirilmesi, sektörler düzeyinde analiz çalışmaları yapılması, kurumlar arasında bu alandaki çalışmalarda koordinasyon birliğinin sağlanması, bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve bunların yanı sıra finansal destek/teşvik mekanizmalarının yaygınlaştırılması gibi hususların bu araştırmalarda ön plana çıktığı paylaşılmıştır. Çakmak, proje çerçevesinde cinsiyet eşitliği vurgusunun her aşamada korunduğu konusunu özel olarak belirtmiştir.

an image

Kess van der Ree moderatörlüğünde düzenlenen "Yeşil Ekonomiye Geçiş Sürecinde İnsana Yakışır İşleri Destelemek" başlıklı panelde, kamu kurumlarının temsilcileri yürüttükleri çalışmaları ve önümüzdeki dönemdeki önceliklerini katılımcılara aktarmışlardır. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Mihriban Tağ, özellikle Onuncu Kalkınma Planında yeşil ekonomiye geçiş yönündeki ülkemizin kararlılığını ve niyetini vurgulamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Usta, Türkiye'nin enerji istatistiklerini paylaşarak önümüzdeki dönemde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik hedeflere ulaşmada kararlı bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etmiştir. Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkanı Vekili M. Hürol Mete ise, yeşil işlere geçiş sürecinde yeşil ve temiz teknolojilerin kullanımına yönelik Bilimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmalarını katılımcılarla paylaşmıştır. Bakanlığımızın yeşil, yenilikçi ve yerli üretim hedeflerini yerine getirmek amacıyla başta sanayide enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olmak üzere kapsamlı faaliyetler yürüttüğünü belirten Mete, orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçiş sürecinde oluşacak yeni iş alanları ve faaliyet kümelerinin yeşil ekonomiye geçişte önemli fırsatlar sunduğunu ortaya koymuş; bunu yerine getirebilmek için işletmelerde farkındalık oluşturmanın gerekliliğini ifade etmiştir. Konferans kapsamında Türkiye'ye davet edilen Flaman Hükümeti Çalışma ve Sosyal Ekonomi Politika Sorumlusu Jos Raymenants, yeşil işlerin geniş kapsamlı tanımı dikkate alınarak yeni yeşil işler oluşturulması ile mevcut işlerin yeşilleştirilmesi çalışmalarını bir arada yürütebilmenin önemine dikkat çekmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Nurcan Önder de, "insana yakışır iş" kavramını odak alarak hazırladıkları Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) kapsamında konuyu ele aldıklarını ve önümüzdeki dönemde yeşil işlerin desteklenmesine yönelik eylemleri strateji kapsamında değerlendirebileceklerini belirtmiştir.
Türkiye Yeşil İş Konferansında ayrıca Doğa Koruma Vakfının (WWF) "Yenilenebilir Enerji'de Yeşil İşler" alanında gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, WWF - Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke tarafından sunulmuştur.
Konferansın ikinci bölümünde ILO Küresel Yeşil İşler Programı Uzmanı Dorit Kemter moderatörlüğünde TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Koordinatörü Şahin Serim, TİSK Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler Uzmanı Özgür Doğaç Gürsel ve Recyda A.Ş. Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Müdürü Mustafa Oktay Eryurt Türkiye'de işletmelerin ve işyerlerinin yeşil dönüşümü konusunda yapılanlar ve yapılabilecekler hakkında görüşlerini ortaya koymuşlardır. Bu bölümde ayrıca Green Globe Sertifikasyon sürecinden geçmiş olan Mövenpick Otelin İnsan Kaynakları sorumlusu Esra Gezer, sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri geri dönüşüm, atık ayrıştırma, organik ve geri dönüşümlü ürün kullanımının artırılması gibi çalışmalara ilişkin bilgiler aktarmıştır; bu eksende konferansta, turizm sektörünün yeşil iş olanakları tartışılmıştır.
ILO Türkiye Ofisinin yeşil iş projesi kapsamında oluşturulan, ilgili Bakanlıklar, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile ilgili STK'ların üyesi olduğu görev gücünün "yeşil iş" konusunun ülke gündeminde yer alması ve önümüzdeki dönemde geliştirilecek yeni projeler ve uygulama çalışmalarıyla yeşil ekonomiye geçiş sürecinde karar alıcı ve uygulayıcıları yönlendirici çalışmalarının devam etmesi öngörülmektedir.