"Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" 10 Mart 2015 tarih ve 29291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Tebliğ ile yapılan başlıca değişiklikler şu şekilde:

--- Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerindeki apre ve diğer terbiye işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler Tebliğ kapsamına dâhil edildi,

--- Hazırlanacak temiz üretim planlarına dâhil edilmesi gereken hususlardan "birim üretim başına elektrik tüketimi", "birim üretim başına enerji tüketimi" ifadesi ile değiştirildi,

--- Tebliğin uygulanması için öngörülen esaslara, "Tebliğ ekinde yer almayan ancak tesiste uygulanan ve Temiz Üretim Planında sunulan farklı MET uygulamaları için İl Müdürlükleri tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlığın uygun görüşünün alınması" ifadesi eklendi,

--- İl Müdürlüklerinin görev ve yetkilerine "Bakanlık tarafından veri tabanı oluşturuluncaya kadar, onaylanan TÜP ve bu plandaki gelişmeler değerlendirilip il bazında tek bir tablo olarak her yıl Mart ayı sonuna kadar dijital ve yazılı ortamda Bakanlığa göndermek" ifadesi eklendi,

--- Temiz üretim planlarında sunulacak MET'lerde değişikliğe gidildi:

- Tesis İçi MET uygulamalarına su ve enerji tüketiminin kayıt altına alınması eklendi,

- Terbiye ve halı sanayileri, ağartma için MET'ler kısmına, "ağartma işlemlerinde mümkün olan durumlarda daha düşük sıcaklıklarda aktive olan, daha düşük çevresel etki oluşturan yenilikçi kimyasalların kullanımı (enzimlerle ağartma, ozonla ağartma gibi)" eklendi,

- Boyama atıksuları için MET'lere, boyama atıksularının ozonlama ile geri kazanımı ve tekrar kullanımı eklendi,

- Terbiye atıksuları için MET'lere, kostiğin kaynağında minimize edilmesi eklendi,

- Tekstil endüstrisi atıksularının boru sonu arıtımı ve tesis içi geri kullanımı MET'lerinden aktif çamur sistemi+flokülasyon/çökelme+kum filtresi uygulamasında "demir-2 klorür, FeCl2" "demir-3 klorür, FeCl3" ile ve "kireç", "sönmüş kireç" ile değiştirildi,

- Temiz üretim planında sunulacak ana performans göstergelerinden "kostik geri kazanım yüzdesi", "alkalinin geri kazanılması ve/veya tekrar kullanılma yüzdesi" ile değiştirildi,

- Gelişme raporu bölümüne, "il bazında ana performans göstergeleri cinsinden sağlanan gelişmeler" kısmı eklendi.

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ'in tamamına buradan ulaşabilirsiniz.