Duyuru

18.06.2013

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile Sanayide Temiz Üretim Sürecine Geçiş Hızlanıyor

an image

Ergene Havzasında gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler nedeniyle; havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede bozulmuş durumdadır. Havzadaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek içme suyu kalitesine kavuşturulması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Eylem Planının Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanması amacıyla alınması gereken tedbirleri kapsayan Başbakanlık Genelgesi, 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Genelgede; dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı, belediye atık su arıtma tesisleri, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele, su kalitesi izleme ve denetleme, sanayi ve OSB altyapı hizmetleri, daha az kaynak kullanılan ve daha az çevresel etkiye neden olan üretim süreçleri, belediye katı atık hizmetleri ile zirai kirlilik konularında ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli sorumluluklar verilmiştir.

Genelge ile yeni sanayi alanlarının açılması ve kurulacak tesislerin mevcut ve planlı organize sanayi bölgelerine yönlendirilmesi konularında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlulukları çerçevesinde tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim süreçlerine geçiş çalışmalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özendirilmesi ve bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarlı davranmaları için gerekli çalışmaları yapması tedbirleri yer almaktadır.

Sanayide temiz üretim süreçlerine geçişin desteklenmesi kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık 2013-2017 Stratejik Planı'nda yer alan "Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Merkezi kurulması" hedefi doğrultusunda; TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, "Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü" olarak yeniden yapılanmıştır. Bunun yanında, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları devam eden "Eko-Verimlilik Programı" ile de Türk sanayisinin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesi öngörülmektedir.