Duyuru

15.12.2017

Ankara Hilton Otel'de 12 Aralık 2017'de yapılan "Başlangıç Çalıştayı" ile ilk adımı atılan "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi"yle, "enerji verimli motor" kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projeyle, KOBİ'lerde kullanılan elektrik motorlarında enerji verimliliğine yönelik piyasa dönüşümünün sağlanması ve sanayide enerji verimliliğinde ilave yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor. 2021 yılına kadar sürecek projede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcı kuruluş, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Ankara Sanayi Odası (ASO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile motor üreticileri ise proje ortakları arasında yer alıyor.

an image

Proje ortakları ile paydaşlarından oluşan kamu kurumları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ilgili STK'lar, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kalkınma Ajansları, bankalar ve motor üreticilerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmaları UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi ile Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını takiben, Proje Yöneticisi Mustafa Salman, proje hedefleri, gerçekleştirilecek faaliyetler, bileşenler, beklenen çıktılar, iş planı, mantıksal çerçeve ve proje bütçesi konularında bir sunum yaptı. Ardından, UNDP İstanbul Bölge Merkezi Program Sorumlusu Gülşah Işık, GEF İzleme ve Değerlendirme Kuralları, Risk Yönetim Stratejisi konularında bir sunum gerçekleştirdi. UNDP Türkiye Proje Danışmanı Necmettin Tokur'un öğleden sonra gerçekleştirilen oturumların oluşturulması ile ilgili olarak çalışma grupları metodolojisi ve gruplandırma hakkında bilgi vermesi ile çalıştayın öğleden önceki bölümü tamamlandı.

an image

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise, grup çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar; Yasal Çerçeve ve Mevzuat Uygulama Kapasitesi, Finans Mekanizmaları, Farkındalık Arttırma ve Kapasite Geliştirme başlıkları altında üç farklı grup halinde, fikir tepsisi yöntemi çerçevesinde çalıştılar. Çalışma sonucunda gruplar tarafından üretilen bilgilerin yapılan sunumlarla paylaşılması ile çalıştay sona erdi. Çalıştay çıktılarından faydalanılarak hazırlanacak rapor ile, projenin hazırlık aşamasından itibaren devam eden süre içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların beklenti, ihtiyaç ve talepleri ile ilgili olarak ortaya çıkan değişimlerin izlenmesi, bu farklılıkları proje dokümanı ile faaliyetlerine entegre edilmesi amaçlanıyor.

an image

"Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi", 10. Kalkınma Planı "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi" başlıklı 14. Dönüşüm Programı, "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması" başlıklı 3. Bileşeni altında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen "Düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesi" politika başlığı doğrultusunda yürütülmektedir. İlgili politika başlığı altında sıralanan "sanayide kullanılan 7,5 kW ve üzeri AC motorlarına ilişkin envanter çıkarılması", "yüksek verimli motorlara geçişe ilişkin ikincil mevzuatın uygulanmasında etkinliğin artırılması, akuple edilmiş motorlarla ilgili asgari verimlilik gereksinimleri konusunda mevzuat düzenlemesi yapılması, elektrik motorlarının üretim ve ithalatına ilişkin denetimlerin etkinleştirilmesi", "Piyasa gözetimi ve denetimi için motor test laboratuvarı kurulması" gibi eylemler projenin 5 bileşeni içinde ele alınmaktadır. Projenin bileşenleri mevzuat, paydaş kapasitesinin artırılması, izleme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, finansman ve farkındalık artırma olarak sıralanabilir. Mevzuat bileşeni altında, Endüstriyel KOBİ'lere elektrik motoru kullanımı ile ilgili envanter araştırmasının geliştirilmesi, uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu destekleyici politikaların oluşturulması ve güçlendirilmiş kurumsal koordinasyon mekanizması kurulması, 2. Bileşen altında ise Türkiye Elektrik Motor Üreticileri Derneği?nin (EMOSAD) kapasite geliştirmesi için teknik desteğin sağlanması ve teknik eğitim çalıştayları düzenlenmesi hedefleniyor. 3. Bileşen ile ilgili olarak beklenen çıktılar, TSE tarafından kurulmuş olan elektrik motoru test laboratuvarlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve piyasa gözetimi ile denetiminin oluşturulmasıdır. Dördüncü bileşen altında da nihai kullanıcılar için finans destek mekanizmalarının kurulması ve bu mekanizmalar kullanılarak pilot projelerin gerçekleştirilmesi ve son bileşen çıktıları olarak ise farkındalık artırma kampanyaları düzenlenmesi ve ulusal enerji verimli motorlar veri tabanı ile web sayfası kurulması hedefleniyor.

an image

Enerji verimli motorlarla ilgili çalışmalar, aynı zamanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünce uygulanan, "Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü" başlıklı program kapsamında da ele alınmaktadır. Bu kapsamda "Sanayide kullanılan 7,5 kW ve üzeri AC motorlarına ilişkin envanter" hazırlanarak, Haziran 2016 tarihinde rapor olarak basımı ve dağıtımı yapılmış, ayrıca www.temizuretim.gov.tr adresinde de erişime açılmıştır. 62 ilde 887 sanayi işletmesinden saha çalışması ile yapılan tarama sonucunda temin edilen yaklaşık 93.000 motora ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren envanter çalışması neticesinde yıllık 8 milyar TL'nin üzerinde tasarruf potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan tasarruf potansiyeli göstermektedir ki, sanayide enerji verimliliğinin artırılması için düşük verimli elektrik motorlarının dönüştürülmesi, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Enerji verimli motor kullanımı, iklim değişikliği ile mücadele konusunda da önem taşıyor. Ülkemizin de taraf olduğu ve 2015 yılı sonunda Paris İklim Zirvesinde (COP21) alınan kararlar doğrultusunda, ülkeler, emisyon azaltımı konusunda üstlenmiş oldukları hedefler, geliştirdikleri politikalar ve hedefe ulaşma konusundaki ilerleme durumu şeffaf ve hesaplanabilir bir yöntemle düzenli olarak değerlendirmeye tabi olacaktır. Türkiye, Paris İklim Zirvesi öncesi iklim değişikliği ile mücadelede gönüllü olarak Ulusal Azaltım Katkı Beyanı olan INDC planını BM İklim Sekretaryasına sunmuştur. Türkiye, bu beyanda, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını olağan seyir olan referans senaryodan %21 daha az artırmayı hedeflediğini belirtmiştir. Bunun yanında Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde (2012-2023) 2023 yılında Türkiye'nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) en az %20 azaltılması hedefi bulunmaktadır.

Beş yıl sürecek olan "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi"nin enerji verimli motorların kullanılmasını desteklemek sağlamak suretiyle, hem tüketilen enerji oranlarının düşürülmesine ve ülkemizin ekonomik açıdan güçlenmesine, hem de 3 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hedeflediği doğrudan emisyon azaltımı ile küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bileşenlere ait proje faaliyetleri, proje ortaklarının dahil olduğu Proje Yürütme Komitesi toplantısının ardından devam edecek.