PROGRAMIN ODAK ALANLARI NELERDİR?

Eko-Verimlilik Programı, Türk sanayisine temiz üretim/eko-verimlilik bilincinin yerleştirilmesi, çevre performansının artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesini hedefleyen eylemler içermektedir.

Program kapsamında, ülke çapında daha önce yürütülen program ve projeler ile VGM tarafından gerçekleştirilen anket ve analiz çalışmaları sonucu tespit edilen odak alanlara ilişkin faaliyetlere teknik ve mali destek sağlanması öngörülmektedir.
img

Kaynak Verimliliğinin Artırılması


İşletmelerde ürünün tasarımından, kullanımına ve bertaraf sürecine kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca; kullanılan kaynakların (hammadde, malzeme, su, enerji vb.) kullanımının azaltılması, verimliliğinin artırılması ve atıkların (katı atık, atık su, emisyon, tehlikeli atık) kaynağında önlenmesi/azaltılması veya geri kazanılmasına yönelik süreç değişiklikleri, girdi değişimi (tehlikeli ve toksik girdilerin daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi), teknoloji ve ekipman değişimi, gelişmiş proses değişimi, yeni üretim teknolojisi vb. faaliyetler.

Ürünlerin Yaşam Döngüleri Boyunca Ortaya Çıkan Çevresel Etkilerinin Azaltılması


Ürün geliştirme sürecinde, ürünün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin dikkate alınması ve en az çevresel etkiye neden olacak şekilde tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik eko-tasarım çalışmaları.

Atıkların Yeniden Kullanımı/Geri Dönüşümü/Geri Kazanımı


Ekonomik değeri düşük olan veya bertaraf edilmesi gereken atıkların ekonomik değeri yüksek olan ürünlere, yakıta ve enerjiye dönüştürülmesine; atıkların, atık suyun ve atık ısının yeniden kullanımı/geri kazanımına yönelik faaliyetler

Endüstriyel Simbiyoz


Birbirinden bağımsız işletmelerin bir araya gelerek çevresel etkilerini azaltmaya ve ekonomik kazanç sağlayarak rekabet gücünü artırmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler (Bir işletmenin diğerinin atığını/atık ısısını girdi olarak kullanması, ortak lojistik ve kaynak kullanımı vb.)

Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması


Üretim süreçlerinde kaynakların (hammadde, su, enerji) verimli kullanılmasını ve atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler