PROGRAMIN DAYANAĞI NEDİR?

Onuncu Kalkınma Planı'nda (2014-2018) istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra uluslararası rekabet gücü, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurlar öne çıkmakta; enerji verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı programların yürütülmesi de gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik ile hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılması mümkün görülmekte, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ekonomik olarak etkin olabileceği öngörülmektedir.
img
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014)'nde yer alan 44 nolu eylemde ise; "Türkiye genelinde bir ulusal eko-verimlilik programı projesi uygulanması ve ülkemiz sanayisinin ve organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir bölgede bir Eko-Verimlilik Merkezi kurulması" öngörülmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2013 yılında gerçekleştirilen 3. Sanayi Şurası "Sürdürülebilir Üretim" komisyonunda sanayide sürdürülebilir üretim uygulamasının desteklenmesine yönelik öneriler değerlendirilmiş ve tavsiye kararları alınmıştır. Bu öneriler ve kararlar da Programın faaliyetlerine yol göstermektedir.

2013 yılı programı 140 nolu tedbirde belirtilen; "Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı hazırlanacaktır. Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programlarının geliştirilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemeler için öneri ve taslaklar oluşturulacaktır. Temiz üretim/eko-verimlilik alanında kullanılan finansman modelleri incelenecek ve ulusal ölçekte uygun alternatifler geliştirilecektir" ifadeleriyle; yine 2014 yılı programında "Türkiye'de sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla ülke genelinde verimlilik ve temiz üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve sanayide başta enerji olmak üzere, kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik programlar geliştirilecek ve uygulanacaktır" şeklinde ifade edilen 248 nolu tedbir, yürütülecek Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programına dayanak oluşturmaktadır.

Bu eylem ve tedbirler uyarınca, Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planı Hedefleri arasında yer alan; "Kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensipleri doğrultusunda, sanayide temiz üretim/eko-verimlilik programlarının uygulanması sağlanacaktır" hedefi kapsamında "Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı (2014-2017)" oluşturulmasına yönelik çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2013 yılında başlatılmıştır.

Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi'nin (2014-2017) genel strateji çerçevesi ve eylemleri temel alınarak uygulanacaktır.

img