DÜNYADA BENZER POLİTİKA, STRATEJİ, PROGRAM VE ORGANİZASYON ÖRNEKLERİ VAR MIDIR?

img

ALMANYA

Almanya Ekolojik Endüstri Politikası: Gelecekteki nüfus artışını, kaynak kıtlığını ve fiyat değişkenliğini dikkate alan, enerji ve kaynak kullanımı verimliliğini artırma ve doğal yenilenebilir kaynakların sınırlı kaynaklara artan bağımlılığını azaltma yollarını araştıran bir çerçeve politikadır.

Almanya Ulusal Hammadde Stratejisi (2010): Mineral hammaddelerin ulaşılabilirliğinin güvence altına alınmasına odaklanmaktadır. Yol gösterici ve bilgi sağlayıcı araçlarla malzeme verimliliğinin artırılması, hammaddeye ulaşımının güvence altına alınmasında önemli yollardan birisi olarak görülmektedir.

Almanya Ulusal Kaynak Verimliliği Programı (2011): Programın temel odak alanı, hammadde üretiminin ve tüketiminin çevresel etkilerini, bütün yönetsel ölçekte alınacak politika önlemleriyle ulusaldan işletme düzeyine kadar en aza indirmektir.

Almanya Malzeme Verimliliği ve Kaynak Koruma Araştırma Programı (2007): Programın amacı; kaynak verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak, kaynak verimliliğiyle ilgili olarak hedef grup özelinde yaklaşımlar ve politikalar geliştirmek ve tüketim ve üretimde kaynak verimliliğini artırıcı bir ajanda oluşturmaktır.
(www.resourceen.wupperinst.org/en)

Alman Malzeme Verimliliği Ajansı (German Material Efficency Agency-Demea): Kaynak verimliliğini yaygınlaştırmak için 2006 yılında kurulan ajans; bilgi sağlamayı, halkın malzeme verimliliğinin önemi konusunda bilinç düzeyini artırmayı, işletmeleri malzeme verimliliği potansiyelinin açığa çıkartması konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır. (www.materialeffizienz.de)

BELÇİKA

Belçika-Flaman Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Stratejisi: Stratejinin temel odak alanı; sürdürülebilir malzeme döngülerini organize etmek ve yönetmek, üretim proseslerinde ikincil hammadde kullanımını artırmak ve hammaddelerin madencilik ve işleme süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmektir.

Belçika-Flaman Enerji Yenileme Programı 2020: 2020 itibariyle binalarda atık enerjiyi önleyecek kısa, orta ve uzun vadeli hükümleri bulunan geniş kapsamlı bir programdır.

Belçika Eko-Verimlilik Tarama Programı: Program, KOBİ'leri eko-verimlilik uygulamalarına yatırım yapma konusunda teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Belçika Eko-kümeler Girişimi-Flaman Kamu Atık Ajansı (OVAM): Girişimin amacı, enerji geri kazanımında kullanılmadan önce atıkların yeniden kullanımı ve yan ürünlerin ikincil kaynak olarak kullanılmasıyla malzemelerin kıymetini maksimum düzeye çıkartmaktır.

FİNLANDİYA

Finlandiya Malzeme Verimliliği Merkezi: Finlandiya sürdürülebilir tüketim ve üretim ulusal programının bir parçası olarak kurulan Merkez kaynak verimliliği konusunda ulusal bağımsız bir koordinatör, bilgi kaynağı ve bilgi merkezi olmayı amaçlamaktadır. Faaliyetleri şöyle sıralanabilir:

  • İşletmeler için malzeme verimliliği izleme araçları geliştirmek
  • Çevresel teknoloji alımlarında yardımcı olmak
  • Uluslararası işbirliği faaliyetleri
  • Malzeme akışı maliyet muhasebesi standardını (ISO 14051) geliştirmek (www. motiva.fi/en)


HOLLANDA

Hollanda Ulusal Kaynaklar Ulusal Programı: Programda, doğal kaynakların sürdürülebilir ve kaynak etkin yönetimi ve kullanımına katkı sağlayabilecek çeşitli mevcut politikalar,yaşam boyu değerlendirme temelinde gözden geçirilmektedir.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (2009): Strateji, Adriyatik Denizi'ni, kıyılarını ve adaları, sürdürülebilir kalkınma için stratejik önemdeki kaynaklar olarak değerlendirmekte ve korunmalarına yönelik temel amaçlar tanımlamaktadır. Adriyatik Denizi, kıyıları ve adalara yönelik bir eylem planı, halihazırda ilgili hükümet organlarıyla, işletmelerle ve sivil toplum sektörleriyle hazırlanmaktadır.

İRLANDA

İrlanda SMILE Kaynak Değişimi Programı: İşletmeler arası karşılıklı faydaya dayalı işbirliklerinin gelişmesini desteklemektedir. SMILE ağı; işletmelerin bir diğerinin artıklarını, yan ürünlerini ve yeniden kullanılabilir malzemelerini kullandığı, hizmetlerini, arazilerini ve lojistiklerini paylaştığı bir ağ kurarak işletmelerin para tasarrufu para tasarrufu yapmalarını amaçlamaktadır. (www.smileexchange.ie)

İrlanda Temiz Yeşil Üretim Programı: 2001 yılında Çevre Koruma Ajansı tarafından işletmeleri temiz yeşil uygulamalara yönlendirmek amacıyla uygulamaya konulan Program "önlemek, çözüm bulmaktan daha kolaydır" felsefesi ile hayata geçirildi. Program, şu anda Ulusal Atık Önleme Programı tarafından desteklenmektedir.

Yeşil İşletme Girişimi: KOBİ'lere vurgu yapan Girişim, özellikle atık ve atık suyla ilişkili kaynak kullanımlarına bakarak işletmelere finansal tasarruf sağlayacak, çevreye faydalı araç ve yöntemler sağlamaktadır.

DANİMARKA

Danimarka Su ve Hammaddelere Yönelik Yeşil Vergilendirme Uygulamaları: Ekonomik araçlar ve yeşil vergiler Danimarka'da sıkça kullanılmaktadır. Yeşil vergiler, GSYİH'nin yaklaşık % 4'ünü oluşturmakta olup AB'deki en yüksek orandır. Yeşil vergiler, ekolojik vergi paketinde toplanmamakta çeşitli vergi alanlarından oluşmaktadır. Çevre korumaya yönelik 27 farklı vergi bulunmaktadır. Bunlardan 15'i çevre, 6'sı enerji, 4'ü ulaşım ve 2'si kaynaklara yöneliktir. Toplam çevre gelirlerinin önemli bir kısmı enerji ve ulaşım sektörlerinden geri kalanı ise su, atık, ambalajlama, atık su, çeşitli kimyasallar ve diğer bileşenlerden oluşmaktadır. Enerji ile ilişkili vergiler; fosil yakıt, elektrik ve CO2 hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretimine yönelik sübvansiyonlar uzun yıllardır yürürlüktedir.

İSVİÇRE

İsviçre Yeşil Ekonomi Programı: Yeşil Ekonomi Programı, kaynak verimliliği yolunda ekonomide temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, Cleantech inovasyonlarının ve BT alanında kaynak verimliliğinin artırılmasını kapsamaktadır. Program ayrıca, mali sistemin ekolojik reformunu, kaynak kıtlığı ve verimlilik önlemlerinin ekonomik değerlendirmelere entegrasyonunu ve çevresel gösterge araştırma çalışmalarını içermektedir. Programın uzun vadeli amacı, kaynak verimliliğinin artırılması, tüketim ve üretimde doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir seviyeye düşürülmesi ve aynı zamanda rekabetin artırılmasıdır.

İsviçre Temiz Teknoloji (Cleantech) Master Planı: Plan, Yeşil Ekonomi Programı'nın bir parçası olup, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji için resmi federal stratejidir. Bir durum analizi olarak hizmet vermekte olan Plan kapsamında, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında koordinasyonu artırarak; federal hükümet, özel sektör ve akademisyenler işbirliğinde, İsviçre'yi 2020 yılına kadar kaynak verimli ürünler, hizmetler ve yenilenebilir enerjiler konularında önde gelen bir ülke haline getirmek öngörülmektedir.

http://www.cleantech.admin.ch
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/index.html?lang=en

POLONYA

Polonya Temiz Üretim Stratejisi: Ekonomi Bakanlığı, Polonya Temiz Üretim Hareketi kapsamında sürdürülen Temiz Üretim ve Sorumlu İşletmeler kayıtlarını yönetmektedir. Kayıt sistemi; ülke çapında, önleyici Temiz Üretim Stratejisinin uygulanmasıyla ilgili olarak, performansları ile birlikte organizasyonel birim listelerine sahip olup kamu tarafından erişilebilmektedir. Kayıt sistemi, bütün organizasyonel birimleri, hem üretim ve hizmet işletmelerini hem de hükümet kurumlarını kapsamaktadır. Organizasyonel birimler, aşağıdaki şartları sağladıkları durumlarda kayıt sistemine başvurabilmektedir:

  • Temiz Üretim stratejisini operasyonlarında uygulamaları
  • Faaliyetlerinde olumsuz çevre etkilerinin istikrarlı bir şekilde azaldığını göstermeleri ve gelecekteki çevresel faaliyetlerine yönelik plan sunmaları
  • Faaliyetlerini Polonya Çevre Koruma Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirmeleri
  • Gerekli çevre raporlarını zamanında teslim etmeleri
  • Temiz Üretim UNEP Deklarasyonu'nu imzalamış olmaları


AVUSTURYA

Avusturya Kaynak Verimliliği Eylem Planı (REAP) (2011): REAP, kaynak verimliliği için bir çerçeve çizerek itici bir güç oluşturmayı amaçlamakta ve eko-tasarım, temiz üretim ve yeşil ekonomi konularının teşvikine odaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Ürünleri Desteklemek Amaçlı Avusturya Sürdürülebilir Haftaları: Kamu-özel ortaklı yıllık Sürdürülebilir Haftalar; Federal Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı, Federal Ekonomi Bakanlığı ve ticari kurumlar ve küçük işletmelerinin katılımıyla organize edilmektedir. Teşvik kampanyaları, her yıl 1 ay sürmekte ve tanımlanmış sürdürülebilir kriterlere ve kılavuzlara uygun olan ürünlere odaklanmaktadır.

PORTEKİZ

Portekiz Organize Atık Pazarı Girişimi: Bu girişim, ticari atık değişimlerini destekleyen, atığı ekonomik üretim tüketim döngüsüne sokmayı teşvik eden gönüllü bir ekonomik girişimdir.

ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti Yeşil İşletme Girişimi: İşletmelerde Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların toplanmasını ve işlenmesini (WEEE) amaçlamaktadır.

img